Vissa av dokumenten finns också på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor depå

Allmänna bestämmelser för depåavtal - Sparbank (pdf)

Villkor depå inom individuellt pensionssparande

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå - Sparbank (pdf)

Villkor fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank (pdf)

Villkor investeringssparkonto

Villkor Investeringssparkonto - Sparbank (pdf)

MiFID - information

Sparbankens riktlinjer för utförande av order (pdf)
Swedbanks riktlinjer för utförande av order (pdf)
Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst) (pdf)
Information om Sparbanken och om handel med fondandelar
Sparbankens information om incitament (Depåtjänst) (pdf)
Sparbankens information om incitament - Fondkontotjänst (pdf)
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse (pdf)
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse (pdf)
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument (pdf)
Information om kundkategorisering (pdf)
Eng. Information on Client Categorisation (pdf)

EMIR - information

Swedbank och Sparbanker

Regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR avseende OTC-derivatkontrakt (pdf)
Eng. Rules regarding portfolio reconciliation and dispute resolution in accordance with EMIR with respect to OTC derivative contracts (pdf)
Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR (pdf)
Eng. General terms and conditions regarding Transaction reporting in accordance with Emir (pdf)
Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR (pdf)
Eng. Agreement on transaction reporting in accordance with EMIR (pdf)